Římskokatolická farnost Roztoky

Varhany – kostel sv. Bartoloměje v Libčicích nad Vltavou

Historie:


Současný kostel pochází z r. 1769, stál na místě původního románského kostela. Malý positiv (varhánky bez pedálu) zde máme doložené ještě ve starém kostele. Positiv byl nahrazen v novostavbě barokního kostelíka novým větším nástrojem, který zde přečkal až do r. 1885. Tehdy byl do zábradlí zdejší kruchty postaven malý jednomanuálový mechanický nástroj o 6 rejstřících pražským varhanářem Karlem Schiffnerem. Nástroj byl opraven a částečně dispozičně upraven Josefem Hubičkou, za 1. světové války byly zrekvírovány pro válečné účely prospektové cínové píšťaly. Ze Schiffnerova nástroje se dochovala již jen varhanní skříň, do které vestavěl po r. 1921 pražský varhanář Josef Růžička část svého dvoumanuálového nástroje. Nástroj není v literatuře citován, oba „Katastry varhan“ popisují předchozí varhany. Varhany nejsou samostatně zapsány v rejstříku ÚSKP jako movitá kulturní památka.

Popis současného stavu

Nástroj se nachází na kruchtě kostela, dílem v zábradlí kruchty ve varhanní skříni z r. 1885 (I.manuál), dílem vestavěn do uzavřeného výklenku kruchty po evangelní straně v žaluziové skříni (II. manuál + pedál). Samostatný hrací stůl je umístěn ve středu kruchty za varhanní skříní v zábradlí. Varhanní skříň je typická pro K. Schiffnera, prakticky identické skříně nacházíme i u cca 30 jiných jeho jednomanuálových nástrojů. I když slohově nekoresponduje s rokokovým vybavením kostela, nepůsobí zas tak nepatřičně. V prospektu jsou osazeny zinkové píšťaly.
Polychromie pohledových částí není prima vista významně plošně poškozena, drobné oděrky jdou na vrub opotřebení při běžném provozu okolo nástroje. Zadní stěna skříně byla Růžičkou doplněna (původně byl se zadní stěnou spojen Schiffnerův hrací stůl). Skříň byla a je místy napadena dřevokazným hmyzem, statika není narušena.
Stroj varhan je čistě pneumatický a bylo o něj v minulosti pečováno – píšťaliště je udržováno poměrně v čistotě. Stroj je ovšem povšechně napaden červotočem – velice aktivním v minulosti, bohužel i dnes s různou mírou intenzity postižení a poškození jednotlivých částí – od nezávažného napadení korpusu skříně a hracího stolu až po devastační postižení vnitřku hracího stolu.
Varhany hrají v současné době v zásadně omezeném rozsahu, lze využít pouze ruční registraci, nepoužitelné jsou spojky a kolektivy. V jednotlivých rejstřících se vyskytují závady v nasazení jednotlivých tónů, občas nějaký tón přiznívá nebo se vůbec neozve.
Nástroj má na dvou manuálech a v pedále celkem 11 znějících rejstříků a následující dispozici:
 • I.Manuál, C-f´´´, 54 tónů
  • Principal 8´
  • Bourdun 8´
  • Gamba 8´
  • Oktav 4´
  • Superoktav 2´
 • II.manuál, C – f´´´, 54 tónů
  • Flétna 8´
  • Dulciana 8´
  • Vox cellest. 8´
  • Flétna příčná 4´
 • Pedál, C – d´, 27 tónů
  • Subbass 16´
  • Cello 8´
 • Spojky: II/I, I/P, II/P, II/I 16´,4´, I/I 4´
 • Kolektivy: Piano, Mezoforte, Forte, Vypínač
 • Žaluzie II. manuálu

Hrací stůl je volně stojící, korpus je mírně napaden červotočem, klaviatury jsou v pořádku a jen mírně opotřebované, rejstříkové sklopky typické pro Růžičku rovněž, funkční, notový pult rovněž, stejně jako lavice.
Vnitřní zařízení hracího stolu jsou pěkně řemeslně zhotovena, vedení traktury je logické, esteticky i varhanářsky na úrovni, potud vše v pořádku. Zásadním problémem je masivní až kritické napadení prakticky všech komponent rozvodu traktury v hracím stole červotočem se všemi z toho plynoucími důsledky. Napadení zejména staršího, místy i novějšího data je natolik rozsáhlé, že je skutečně s podivem, že varhany dosud fungují v dnešním rozsahu. Jistě je to i díky konstrukčnímu systému, kdy se závada kritických částí traktury projeví „nehraním“ dotčených píšťal namísto nepřetržitým zněním - „visením“ tónů u jiných systémů.
Chodbičky červotoče neústí jen na povrch dřevěných komponent, kdy lze pozorovat „dírky“ a slyšet únik vzduchu jakožto „syčení“, ale spojují i v různé míře vedení jednotlivých tónů mezi sebou. Úniky vzduchu se dají (jen) do určité míry kompenzovat jeho zvýšeným přítokem, trpí však preciznost odezvy na stisk (puštění) klávesy. Poškození červotočem se týká i spojkových aparátů, kde se násobí s poškozením v důsledku přirozeného stárnutí spojkových membrán. Spojky tak nelze dnes používat vůbec, což je značné omezení, neboť zvuková koncepce nástroje s nimi počítá.
Poškození se týká traktury v celém rozsahu vedení od klaviatur, přes primární relé, přepojovacích lišt až po sekundární relé. V minulosti zjevně došlo k pokusu o tmelení výletových otvorů, nedošlo k petrifikaci poškozených částí a zbytky tmelu nebyly řádně odstraněny z povrchů.
Vzdušnice manuálové a pedálová jsou pneumatické. Vnitřní zařízení vzdušnic nebylo blíže prohlíženo ani nebyly vzdušnice otvírány, proto nám není známa konstrukce ventilu. Zjevné je napadení vzdušnic červotočem. Odzkoušením z místa sekundárního relé pod vzdušnicemi se tónové ventily jeví ještě v použitelném stavu. Rejstříkové ventily nebyly rovněž revidovány, zdají se být z místa relé dobře ovladatelné a funkční.
Píšťalový fond je kompletní, ve slušném stavu, všechny píšťaly hrají, píšťaly nejsou prima vista poškozené, stojí vyrovnané na vzdušnici a v lavičkách, nejsou zjevně zásadně zanesené nečistotami, ojediněle jsou stržené nebo poškozené lavičky.
Vzduchová soustava je funkční. Nebylo prověřováno zatěsnění kanálů v místě připojení na vzdušnice ani detailní stav okožení měchu, nejsou však slyšet zásadní úniky. Varhanní motor je připojen a je funkční.
Intonace nástroje je obdivuhodná, barevná a přiměřená prostoru kostela, varhany potvrzují pověst mistra Růžičky jakožto skvělého intonéra. Laděno je rovnoměrnou temperaturou.

Popis prací:

Hrací stůl
 • demontáž všech pneumatických aparátů z hracího stolu, (korpus hracího stolu nebude demontován, a zůstane na kůru)
 • vyčištění a konzervace korpusu hracího stolu včetně výplní a podlahy pod pedálnicí
 • prověření stavu demontovaných dílů pneumatického spojkového aparátu, použitelné díly budou opraveny, nepoužitelné (poškozené červotočem) budou nahrazeny podobnými z jiných pneumatických hracích stolů, případně vyrobeny nové (pokud by se nepodařilo sehnat vhodné starší díly)
 • kontrola stavu klaviatur, vyčištění, konzervace, vymezení vůlí, výměna poškozených kůží na ventilech
 • kontrola stavu pedálnice, vyčištění, konzervace, vymezení vůlí, výměna vyšlapaných kláves
 • montáž pneumatických aparátů do hracího stolu, nové propojení olověnými trubičkami
 • přezkoušení funkce seřízení
Vzdušnice a mezirelé
 • výměna všech membrán na mezirelé, přezkoušení funkce, seřízení
 • kontrola stavu míšků ve vzdušnicích, překožení vadných
Vzduchové hospodářství
 • kontrola všech spojů a stavu vzduchovodů, utěsnění případných netěsností
 • kontrola stavu regulátoru, případně oprava
 • kontrola stavu měchu, vyčištění, případně oprava netěsností
Skříně varhan, píšťalový fond
 • vyjmutí všech píšťal, jejich vyčištění, kontrola stavu, případná oprava deformací, prasklin a ladiček, u dřevěných oprava prasklin, konzervace napadených červotočem, u krytých kontrola stavu okožení špuntů, oprava netěsných
 • vyčištění skříní varhan, napuštění případných ložisek napadení červotočem
 • postupné osazování píšťal, vyrovnání intonace a ladění
Rozpočet:

názevčástka
 oprava hracího stolu  90.000,--
 výměna membrán    7.000,--
 vzduchové hospodářství    3.000,--
 vyčištění oprava píšťal, intonace, ladění  24.000,--
 doprava    6.000,--
 Celkem  130.000,--

Termín zahájení prací:

 • 1.Etapa – do 31. 12. 2019
  • nákup membrán a zajištění a oprava, případně výroba dílů pneumatické traktury pro hrací stůl – 60.000,--Kč
 • 2.Etapa – od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020
  • výměna membrán, demontáž starých a montáž nových dílů spojkového aparátu v hracím stole, čištění, sanace červotoče, ladění a ostatní práce dle nabídky – 70.000,-- Kč
Financování:

DarRokčástka
 výtěžek z koncertů a cílené sbírky 2018  36.600,--
 výtěžek z koncertů a cílené sbírky 2019  52.500,--
 dar od města Libčice nad Vltavou 2018  50.000,--

Veškeré informace a texty jsou převzaty z posudku pana Štěpána Svobody, organologa Arcidiecéze pražské a z farních dokumentů. Veškeré práce, odhad a nacenění jsou od firmy pana Petra Fischera. Sestavil Prokop Šatava.Varhany001Varhany002Varhany003Varhany004


Varhany005


Varhany006


Varhany007


Varhany008


Varhany009


Varhany010

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -